health and env.jpg

Decouvrez le blog Actualités du droit du changement climatique Eπικαιρότητα περιβαλλοντικού και κλιματικού δικαίου

All the Latest

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


Έννοια της κοινωνικής οικονομίας


Αφορά στις βασικές παραμέτρους της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και στη κοινωνική λογιστική που αναφέρεται ως κοινωνική λογοδοσία, αλλά και στους κοινωνικούς φορείς που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε σχετικές δραστηριότητες. Αυτή η μορφή οικονομίας έχει υπάρξει τόσο σε φιλελεύθερες όσο και σε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Έτσι, στις δυτικές χώρες εντοπίζεται η μετατόπιση από το οικονομικό μοντέλο του John Maynard Keynes για τα δημοσιονομικά μέτρα, σε εκείνο του Antony Giddens με κατεύθυνση τη κοινωνική οικονομία. Η θέση που η κοινωνική οικονομία καλείται να καλύψει εντοπίζεται στο κενό μεταξύ της κρατικής προνοιακής πολιτικής λόγω της απουσίας δημοσιονομικών κονδυλίων και της απουσίας βούλησης για σχετική επένδυση από την ιδιωτική πρωτοβουλία που δρα στα πλαίσια του ανταγωνισμού λόγω του υψηλού ρίσκου που παρουσιάζουν. Σε αυτά τα πλαίσια, σύμφωνα με τον Mertens (1999) η κοινωνική οικονομία βρίσκει τη θέση της μεταξύ των δυο άλλων την οποία και χαρακτηρίζει ως υπολειμματική (residuals).


Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ΚΑΛΟ;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4430/2016, η ΚΑΛΟ αφορά σε οικονομικές ενέργειες που βασίζονται σε εναλλακτικές μορφές των δραστηριοτήτων της παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης βάσει των αρχών της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, σεβόμενοι τον άνθρωπο και το περιβάλλον.


Ποιες είναι οι Αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας?


Σύμφωνα με το νόμο 4430 του 2016, οι αρχές που διέπουν την ΚΑΛΟ είναι η αρχή της δημοκρατίας, η αρχή της ισότητας, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, ο σεβασμός στον άνθρωπο και η αειφορία. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα λήψης αποφάσεων είναι δημοκρατικό και συνεπάγεται ότι κάθε μέλος της έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι αμοιβές των εργαζομένων δεν πρέπει να παρουσιάζουν αποκλίσεις ορίζοντας ότι το ανώτατο όριο του καθαρού μισθού δεν πρέπει να υπερβαίνει τρεις φορές το κατώτερο μισθό. Οι σκοποί που εξυπηρετεί η ΚΑΛΟ είναι κοινωνικοί και δευτερευόντως έρχεται το κέρδος το οποίο δεν είναι ατομικό αλλά εξυπηρετεί στην επανεπένδυσή του σε κοινωνικούς σκοπούς. Η διοίκηση των εταιρειών που ιδρύονται στα πλαίσια της ΚΑΛΟ είναι αυτόνομη και δεν εξαρτάται από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ή από ΟΤΑ. Στόχος είναι πάντα η παραγωγή κοινής ωφέλειας.


Πως ορίζεται η κοινωνική καινοτομία;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο 4 του νόμου 4430 του 2016, κοινωνική καινοτομία υπάρχει όταν η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στοχεύοντας στο να ικανοποιηθούν ανάγκες της κοινωνίας ενώ παράλληλα συγκλίνουν εναρμονισμένα η παραγωγή και η κατανάλωση, η προσφορά και η ζήτηση, στηριζόμενοι σε σχέσεις κοινωνικού χαρακτήρα με συλλογικό και ισότιμο άξονα και όχι με βάσει τον ανταγωνισμό.


Τι περιλαμβάνει το καταστατικό μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχείρησης;

Tο καταστατικό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας καθώς και την έδρα της που είναι στο Δήμο που βρίσκεται η εταιρία και το σκοπό της ο οποίος ορίζει και την επωνυμία της. Στη συνέχεια, σχετικά με τα μέλη, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους, η διεύθυνση και το ΑΦΜ τους ενώ αν είναι νομικά πρόσωπα εκτός από το ΑΦΜ αναφέρεται και ο αριθμός ΓΕΜΗ. πρέπει να εξειδικεύονται οι όροι για την είσοδο και την έξοδο των μελών, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 4430/2016, πρέπει να εξειδικεύεται η ευθύνη των μελών και το εύρος της.


Η θέση του επιχειρηματικού σχεδίου[1]

Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου[2] είναι ένα αναγκαίο στάδιο για την επιτυχή πραγματοποίηση του κοινωνικού επιχειρηματικού σκοπού και η χρησιμότητα του εντοπίζεται σε κάθε στάδιο ύπαρξης της κοινωνικής επιχείρησης από την έναρξη ως τη λήξη της. Αφορά στην ανάπτυξη όλων των πληροφοριών της εταιρείας όπως στην περιγραφή της επιχείρησης, των στόχων της και των χρηματοοικονομικών της στοιχείων, ικανά να δώσουν μια εικόνα της οργάνωσης της επιχείρησης και να πείσουν πιθανούς επενδυτές.


Τεχνικές εντοπισμού συνθηκών ενίσχυσης ή απειλής του επιχειρηματικού σχεδίου


Οι δυο τεχνικές προσέγγισης των ενισχυτικών και των απειλούμενων για την επιχείρηση παραγόντων είναι η SWOT και η PEST. Η πρώτη αποτελεί το ακρωνύμιο των λέξεων δυναμικές (strengths), αδυναμίες (weaknesses), ευκαιρίες (opportunities) και κίνδυνοι (threats). Η προσέγγιση αυτής της μεθόδου επιτρέπει τη κατάταξη των δύο πρώτων στοιχείων στη κατηγορία των εσωτερικών παραγόντων και των δυο επομένων σε εξωτερικούς παράγοντες. Συνεπώς, στη πρώτη κατηγορία αποδίδονται παράγοντες όπως αυτοί των αποτελεσμάτων από τις προσωπικές επιλογές οικονομικής επένδυσης και της διοικητικής διαχείρισης της επιχείρησης. Αντίθετα στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται παράγοντες όπως η μεταβολή του οικονομικού ή νομοθετικού πλαισίου της αγοράς. Η δεύτερη τεχνική ονομάζεται PEST και αφορά στην προσέγγιση της κατάστασης της επιχείρησης βάσει του υφιστάμενου πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού ισχύοντος καθεστώτος που πλαισιώνει την κοινωνική επιχείρηση.


Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων


Η βιωσιμότητα μιας κοινωνικής επιχείρησης επιτυγχάνεται εφόσον η διάρκεια της είναι μακρά ενώ παράλληλα η επίτευξη κερδών που εν συνεχεία θα διανεμηθούν σε κοινωνικό σκοπό είναι δυνατή. Τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν σε μια κοινωνική επιχείρηση να χαρακτηριστεί ως βιώσιμη κατατάσσονται σε δυο κατηγορίες. Αφενός αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε επιχείρηση και σχετίζονται με το επιδιωκόμενο κέρδος, και αφετέρου αυτά που σχετίζονται με την επιδίωξη του κοινωνικού σκοπού που η εν λόγω εταιρεία εναλλακτικά προωθεί. πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει αξία με συνεπή τρόπο, δημιουργούν προϋποθέσεις που επιτρέπουν να συναχθεί ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν χρηματικές εισροές υπέρ της, διατηρούν ανθρώπινο διοικητικό δυναμικό που ευνοεί επιτυχείς στρατηγικές στην κερδοφορία της επιχείρησης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης τους αποδεικνύουν αποτελεσματικές στρατηγικές που μεταβάλλονται έγκαιρα στη σωστή κατεύθυνση υπέρ της εταιρίας συμπεριλαμβανομένης και της πρόβλεψης εξόδου που θα επιφέρει υψηλό κέρδος από την επένδυση. Επιπλέον, με συνέπεια στη κοινωνική αποστολή τους, διατηρούν υψηλές παροχές κοινωνικής προσφοράς εξωτερικά αλλά και στα μέλη της, προστατεύοντας τους εργαζόμενους με ορθές αμοιβές χωρίς μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Τέλος η ικανότητα να μπορεί να αξιοποιηθεί ορθά η κατανομή των κεφαλαίων από επιδοτήσεις και χορηγίες εξασφαλίζει το βιώσιμο χαρακτήρα της επιχείρησης.


Ιστορικό μιας αλλοδαπής κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

Εν προκειμένω θα γίνει αναφορά στην γαλλική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ονομάζεται Edeni και ιδρύθηκε το έτος 2017[3]. Το πεδίο ενδιαφερόντων της είναι η συμβουλή των επιχειρήσεων για ομαλή μετάβαση στην οικολογική οικονομία με στόχο να ενσωματωθεί αυτή η οικολογική νοοτροπία και στη προσωπική ζωή και στην επαγγελματική ως άξονας δράσης. Πρόκειται για μια εταιρεία που προτείνει καινοτόμα προγράμματα που απευθύνονται σε εταιρείες και σε ιδιώτες και προτείνει σεμινάρια σχετικά με πλάνα δράσης, ατελιέ συν δημιουργίας ώστε μέσα από δημιουργικό διάλογο οι συμμετέχοντες να υιοθετήσουν δράσεις για τη βελτίωσή τους ενώ τέλος συνοδεύει μακροπρόθεσμα τους συμμετέχοντες ενθαρρύνοντάς τους σε καινοτόμα προγράμματα με παιδαγωγικό τρόπο. Πρόκειται για μια εταιρεία που έχει τη νομική μορφή της απλοποιημένης ανώνυμης εταιρίας γαλλικού δικαίου (Société par Actions Simplifiée) , και η έδρα της είναι στο Παρίσι. Η ιδρύτρια της εταιρείας ταξίδεψε για χρόνια σε όλο το κόσμο και δραστηριοποιήθηκε σαν ακτιβίστρια στην ενημέρωση του κόσμου για την κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την υπερκατανάλωσή τους, κυρίως από άποψη φαγητού και πλαστικών πιάτων έχοντας κακή επίδραση στο κλίμα. Η επιστροφή της στη Γαλλία σηματοδότησε την ίδρυση της εταιρείας της έχοντας ως άξονα τις ηθικές της αξίες.


Ανάλυση SWOT για την επιχείρηση Edeni.


Στη προηγούμενη παράγραφο παρουσιάστηκε η γαλλική κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που ονομάζεται Edeni και ιδρύθηκε το έτος 2017. Εν προκειμένω, θα επιχειρηθεί η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, external Threats). Υπενθυμίζοντας την ερμηνεία του παραπάνω όρου, πρόκειται για την ανάλυση των δυνάμεων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που έρχεται αντιμέτωπη η εταιρία με στόχο την αποφυγή λαθών που θα ρισκάρουν την επιτυχία της, χαράσσοντας ένα αποτελεσματικό πλάνο στρατηγικού σχεδιασμού.


Σχετικά με τις Δυνάμεις της εταιρίας Edeni, μπορούν να ενταχθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

· το όραμα και η θέληση της δημιουργού της η οποία ταξίδεψε πολλά χρόνια στο εξωτερικό διατηρώντας ανάλογες δράσεις σε διαφορετικές χώρες

· η εμπειρία της σε πρακτικό επίπεδο σε αυτές τις δράσεις επιτρέποντάς της να αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους στην αγορά

· η επιρροή που άσκησε στο κοινό η πρωτοβουλία της από τις άλλες χώρες επιτρέπει να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της δράσης της στο γαλλικό κοινό

· το σταθερό νομοθετικό περιβάλλον της Γαλλίας επιτρέπει να έχει εμπιστοσύνη στη νομοθεσία σε συνθήκες ασφάλειας δικαίου

· οι διασυνδέσεις της με τις ‘άλλες χώρες επιτρέπουν τη παράθεση θετικών εμπειριών από άλλα άτομα γεγονός που δίνει αξιοπιστία στη πρωτοβουλία της και διαφήμιση σε χαμηλό κόστος

· το γεγονός ότι η Γαλλία επιδοτεί τις επιχειρήσεις με κοινωνική πρωτοβουλία σύμφωνα με το νόμο 1901 της επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση.


Σχετικά με τις Αδυναμίες της εταιρίας Edeni, μπορούν να ενταχθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :


· το προϊόν της εταιρείας δηλαδή η παροχή συμβουλών και υποστήριξης για θέματα αειφορίας έχει γενικό περιεχόμενο και ίσως αυτό αποθαρρύνει τους πελάτες που πέρα από την ηθική πρωτοβουλία χρειάζονται περισσότερη λεπτομερή αναφορά των υπηρεσιών της, πράγμα που δε συμβαίνει στην ηλεκτρονική της σελίδα.

· η έλλειψη λεπτομερούς περιγραφής των υπηρεσιών της φανερώνει τη πιθανή ασάφεια της στρατηγικής της κατεύθυνση

· η υπερβολική προσκόλληση σε ηθικούς σκοπούς ίσως αποθαρρύνει τις εταιρείες οι οποίες έχουν στόχο το κέρδος

· δεν μπορεί να εκτιμηθεί κάποια ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά καθώς υπάρχουν όλο και περισσότερες εταιρείες παροχής περιβαλλοντικών κατευθύνσεων στη γαλλική αγορά


Σχετικά με τις Ευκαιρίες της εταιρίας Edeni, μπορούν να ενταχθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :


· η Ευρωπαϊκή ένωση εκπονεί όλο και περισσότερες στρατηγικές για τη προστασία του περιβάλλοντος όπως το Green Dreal με αποτέλεσμα να δίνονται επιπλέον κατευθύνσεις από νομοθετικής άποψης για την σωστή προστασία του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις ενώ αυτό προκαλεί επιπλέον ανάγκες κατεύθυνσης στους πελάτες από ειδικούς

· η εκπόνηση μελετών από το κράτος για τη περιβαλλοντική προστασία και η ανάγκη να παρατίθενται σε αυτές πρακτικά παραδείγματα θα ενθαρρύνει το να συμπεριληφθεί σε αυτές μια αναφορά στη δράση αυτής της εταιρείας ενισχύοντας την αξιοπιστία της και τη διαφήμισή της.


Σχετικά με τις Απειλές της εταιρίας Edeni, μπορούν να ενταχθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :


· η ύπαρξη πολλών κρατικών δωρεάν φορέων πληροφόρησης συνιστά απειλή καθώς ο πελάτης προτιμά τις κατευθύνσεις από ένα έμπιστο κρατικό φορέα με μηδενικό κόστος

· η αυξανόμενη ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες που δίνουν οικονομικές συμβουλές στις εταιρείες συνιστά απειλή καθώς η πολυετής ύπαρξη τους στην αγορά έχει ήδη εδραιώσει τη θέση τους αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτούς.

· η ευκολία στην ίδρυση ανάλογων πρωτοβουλιών που παρέχει το γαλλικό κράτος θα ενθαρρύνει όλο και περισσότερους να ασχοληθούν με ζητήματα επικαιρότητας όπως το περιβαλλοντικό πλαίσιο δημιουργώντας επιπλέον ανταγωνιστές.


Λόγοι ύπαρξης Συστάδων Κοινωνικών Επιχειρήσεων


Ο παράγοντας της δικτύωσης των Κοινωνικών Επιχειρήσεων είναι επιβεβλημένος για λόγους θωράκισης από τον ανταγωνισμό καθώς προσφέρει ισχυρές συμμαχίες μέσα από τη συσπείρωση διαφορετικών εταιρειών κυρίως μικρού ή μεσαίου μεγέθους με κοινή δραστηριότητα. Στις κοινωνικές επιχειρήσεις μια τέτοια πρακτική επιτρέπει όχι μόνο τη κοινή χρήση πληροφοριών για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης από κοινού χρημάτων για την επιδίωξη του κοινωνικού σκοπού. Παράλληλα επιλύονται από κοινού και κοινά προβλήματα. Οι συστάδες κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της τοπικής εγγύτητας ενώ συνεργάζονται όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με άλλους φορείς όπως τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να αντλήσουν πηγές για την επίτευξη του κοινωνικού τους σκοπού. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνουν συνεργασίες με φορείς που τους παρέχουν κύρος και σύγχρονη γνώση μέσω της έρευνας, όπως ένα πανεπιστήμιο χωρίς κόστος. Έτσι, έχουν πρόσβαση σε περισσότερη διαφήμιση και σε επιδοτήσεις.


Διαφορές συστάδων κοινωνικών επιχειρήσεων από τα δίκτυα κοινωνικών επιχειρήσεων


Μεταξύ των δυο παρουσιάζονται ομοιότητες καθώς απαιτείται συνεργασία μεταξύ περισσότερων φορέων και στις δυο περιπτώσεις, υπάρχουν όμως κ σημαντικές διαφορές καθώς οι συστάδες αποτελούνται από περισσότερους φορείς από ότι τα δίκτυα ενώ δεν είναι μόνο επιχειρήσεις αλλά και άλλοι φορείς όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παράλληλα, συνασπίζονται σε συγκεκριμένο γεωγραφικό εύρος ενώ σε επίπεδο στρατηγικών στόχων είναι μεγαλύτερης εμβέλειας. Τέλος, σε μια συστάδα μπορούν να περιέχονται διαφορετικά δίκτυα γεγονός που προσδίδει ευρύτερο χαρακτήρα στη συστάδα.


Ο ρόλος των Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς


Πρόκειται για συμβάσεις που συνάπτονται με βάσει τους κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης τόσο για την αγορά όσο και για τις δημόσιες συμβάσεις. Το αντικείμενο τους καθορίζει το κοινωνικό χαρακτήρα τους καθώς πρέπει να αφορούν σε δραστηριότητες όπως στην κοινωνική ένταξη, στα κοινωνικά δικαιώματα, στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες, στη προστασία του περιβάλλοντος, στο εμπόριο με ηθικά κριτήρια, στην συμμόρφωση σε κοινωνικά στάνταρ από τις εταιρείες σεβόμενοι παράλληλα το κοινωνικό ασφαλιστικό προφίλ της ένωσης. έτσι, η αγορά επωφελείται από σύγχρονα κριτήρια διοίκησης που δρουν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο προωθώντας μία ανάλογη γενική εικόνα ηθικής αγοράς που απορροφά δημόσιες δαπάνες με τρόπο σύννομο στις αξίες του ευρωπαϊκού ιδεώδους.


Τα στάδια ίδρυσης, οι οικονομικές διαδικασίες και τα σχετικά έντυπα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης υπάρχουν στους παρακάτω ιστοτόπους:

· www.startupgreece.gov.gr.

· www.businessportal.gr

· www.ermis.gov.gr

· www.gsis.gr


Παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων από τη διεθνη εμπειρία

· Τράπεζα Triodos: http://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/

· Unity Bank Trust : http://www.unity.co.uk/

· Futurebuilders : http://www.futurebuilders-england.org.uk/

· Grammen Bank : http://www.grameen-info.org/

· Fifteen : http://www.fifteen.net/

· MyBnk : http://mybnk.org/

· SoleRebels : http://www.solerebelsfootwear.co/

· Noncello : http://www.coopnoncello.it/

· Nika Water : http://www.nikawater.org/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδεικτική παράθεση διατάξεων του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. Άρθρο 2 Ορισμοί

2. Ως  συλλογική ωφέλεια  ορίζεται η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 3. Ως  κοινωνική ωφέλεια  ορίζεται η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτομίας, μέσα από δραστηριότητες  βιώσιμης ανάπτυξης  ή παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος  ή κοινωνικής ένταξης. 5. Ως  βιώσιμη ανάπτυξη  ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 3

Έννοια 1.  Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι: α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14, β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96), συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (Α’196), του άρθρου 12 του Ν. 3842/2010 (Α’ 58) και του παρόντος νόμου, γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24, δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986, Αστικές Εταιρείες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ.,


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Άρθρο 4

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 1. Το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής  Τμήμα Μητρώου ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοιωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) είναι η αρμόδια διοικητική αρχή για τον έλεγχο νομιμότητας κατά τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών Εργαζομένων, για την εποπτεία και τον έλεγχο νομιμότητας αυτών και των υποχρεωτικώς καταχωριστέων στο Μητρώο πράξεών τους κατά τη λειτουργία τους, καθώς και για την απόδοση της ιδιότητας του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα νομικά πρόσωπα του στοιχείου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

Άρθρο 11 Έλεγχος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και κυρώσεις

1. Αρμόδιο για την άσκηση ελέγχου στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρμόδιες για τα θέματα Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού. Τα ανωτέρω ελεγκτικά όργανα μπορεί: α) να καλούν τους εκπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας να παρέχουν έγγραφα και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση, κατά τον έλεγχο, σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη), στην εγκατάσταση των φορέων, εκτός αν αυτά εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο ή συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβάσεων, γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους των φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 14

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 1. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986, που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. 2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: αα) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική Ομάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των μελών και των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Η συμμετοχή σε αυτές των φυσικών προσώπων που ανήκουν στις Eυάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και προσμετρώνται στο παραπάνω ποσοστό πρέπει να διενεργείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.. Αν για οποιονδήποτε λόγο σταματήσει να πληρούται το ανωτέρω ποσοστό, ο Φορέας πρέπει εντός τριών (3) μηνών να προβεί στις απαραίτητες εγγραφές μελών ή προσλήψεις εργαζομένων. Άλλως μετατρέπεται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 24

Συνεταιρισμοί Εργαζομένων 1. Συνεταιρισμοί Εργαζομένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη  συλλογική ωφέλεια , όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα. Μέλη τους είναι αποκλειστικά και μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους. 2. Μέλος ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων δεν μπορεί να είναι μέλος άλλου Συνεταιρισμού Εργαζομένων.


Βιβλιογραφία


· Νόμος 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

· Εθνικό θεματικό δίκτυο κοινωνικής οικονομίας, οδηγός ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων, 2005

· Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – EKETA, υλικό κατάρτισης στη διαχείριση οργανωσιακής γνώσης, εργαλεία και μέθοδοι, δίκτυο για τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG IIIA / PHARE CBC, 2000-2006 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

· Ερευνητική ομάδα URENIO, Οδηγός Έρευνας Αγοράς, Market Research Guide, Σεπτέμβριος 2005

· Εμμανουήλ Χατζηγιάννης, Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

· https://www.edeni.fr/

[1] Επικαλυπτική σελίδα: Περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, τα ονόματα των επιχειρηματιών, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας της. Πρώτη σελίδα: Λίγα λόγια για το αντικείμενο της επιχείρησης Δεύτερη σελίδα: Πίνακας Περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η Επιχείρηση Α. Περιγραφή της επιχείρησης Β. Η/Οι αγορά/ες Γ. Ο ανταγωνισμός Δ. Θέση (έδρα) της επιχείρησης και όλων των επιμέρους μονάδων της επιχείρησης Ε. Η διοίκηση ΣΤ. Το προσωπικό Ζ. Αν ζητείται χρηματοδότηση, αξιοποίηση των αιτούμενων κεφαλαίων και αναμενόμενα αποτελέσματα Η. Περίληψη ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Α. Τρέχουσες πηγές και χρήσεις κεφαλαίων Β. Κατάλογος κεφαλαιουχικού εξοπλισμού Γ. Ισολογισμός έναρξης Δ. Ανάλυση  νεκρού σημείου  Ε. Προϋπολογιστικός λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης για κάθε ένα από Δ. Ανάλυση  νεκρού σημείου Ε. Προϋπολογιστικός λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης για κάθε ένα από τα επόμενα τρία χρόνια ΣΤ. Λεπτομερείς μηνιαίοι προϋπολογισμοί για το πρώτο έτος που συνοδεύουν τους Προϋπολογιστικούς Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσης των τριών επόμενων ετών. Ζ. Λεπτομερείς τριμηνιαίοι προϋπολογισμοί για το δεύτερο και τρίτο έτος που συνοδεύουν τους Προϋπολογιστικούς Λογαριασμούς Αποτελεσμάτων Χρήσης των τριών επόμενων ετών. Η. Επεξηγηματικές σημειώσεις Θ. Προϋπολογιστική ανάλυση χρηματικών ροών για κάθε ένα από τα τρία επόμενα χρόνια Ι. Λεπτομερείς μηνιαίες αναλύσεις για το πρώτο έτος ΙΑ. Αντίστοιχες λεπτομερείς τριμηνιαίες αναλύσεις για το δεύτερο και το τρίτο έτος. Προτεινόμενο πλάνο από το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ [2] Ι. Γκαγκάτσιος ‘Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα- Επιχειρήσεις [3] https://www.edeni.fr/

9 views0 comments